دیدار اعضای هیئت کمک به مستمندان با مدیران کمیته امداد امام خمینی

روز یکشنبه 7 بهمن 1397 اعضای هیئت کمک به مستمندان ارمنی (وابسته به خلیفه گری ارامنه تهران) با آقای حمیدرضا شیران مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان تهران و معاونین ایشان جلسه ای داشتند.

دراین دیدار، ابتدا اعضای هیئت کمک به مستمندان ارمنی، مدیران کمیته امداد را در جریان فعالیتهای خود قرار داند.

سپس درمورد اجرای تفاهم نامه همکاری فیمابین این هیئت و کمیته امدام امام خمینی بحث و تبادل نظر انجام شد.