بازدید هیئت گروه دوستی پارلمانی فرانسه و ایران از کلیسای سرکیس مقدس

هیئت گروه‌ دوستی پارلمانی فرانسه و ایران از مجالس ملی و سنای فرانسه که این روزها در تهران به سر می‌برند، عصر روز دوشنبه 30 مهرماه از کلیسای سرکیس مقدس بازدید کردند.

آقای فیلیپ بونکار، رئیس گروه دوستی پارلمانی فرانسه و ایران در مجلس سنای فرانسه و خانم دلفین او، رئیس گروه دوستی پارلمانی فرانسه و ایران در مجلس ملی فرانسه نیز گروه را همراهی می کردند.

گروه از طرف نمایندگان هیئت روابط عمومی خلیفه‌گری ارامنه تهران مورد استقبال قرار گرفت.

نمایندگان روابط عمومی خلیفه‌گری، توضیحات مبسوطی در مورد ارامنه و کلیسای ارمنی به گروه ارائه دادند.